Algemene voorwaarden

Bij Leliedoodles staan onze klanten centraal en streven wij continu naar verbetering. Klachten nemen we erg serieus en wij zijn altijd bereid mee te kijken naar een oplossing.
Indien U een klacht heeft mag u middels het contactformulier contact met ons opnemen en gaan we zo snel mogelijk aan de slag.

Leveringen

Ons streven is om binnen 3 werkdagen te leveren.
Door drukte of door de omvang van uw bestelling kan dit mogelijk iets langer duren. Wij zullen u waar mogelijk informeren omtrent de status van uw bestelling.
De leveringstijden zoals vermeld op de orderbevestiging zijn een streven en kunnen niet als bindend worden beschouwd door onvoorziene omstandigheden. Overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen geeft geen recht op schadevergoeding of eenzijdige ontbinding van de overeenkomst.
Van overmacht is sprake indien Leliedoodles word verhinderd ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, brand, waterschade, overstromingen, werkstaking, bedrijfsbezetting, defecten aan machines, gehele of gedeeltelijke stagnatie van het vervoer.
In voorkomend geval houdt leliedoodles zich het recht voor om haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie duurt en/of -indien de overmachtsituatie meer dan 3 maanden duurt- de overeenkomst van rechtswege en zonder schadevergoeding te ontbinden.
Leliedoodles is tot geen andere verplichting gehouden dan de levering overeenkomstig de bestelorder.

Zodra uw bestelling is verzonden zult u hiervan een Track&Trace code ontvangen.
Binnen Nederland en Belgie geldt hiervoor een tarief van 9,99 euro per verstuurd pakket. Het pakket heeft hierbij een maximale volume-omtrek van 300 cm en een maximaal gewicht van 31 kilo.

Alle verkopen geschieden onder voorbehoud van het bekomen van een in en uitvoervergunning van de bevoegde overheden.

Klachten

Elke klacht over de geleverde goederen, van welke aard ook, dienen door de klant schriftelijke gemeld worden binnen een termijn van 48 uur na levering.
Verborgen gebreken dienen door de klant schriftelijk gemeld te worden binnen een termijn van 8 kalenderdagen na ontdekking van dergelijk gebrek.
Vervallen goederen (overschrijding versheidsdatum) worden niet teruggenomen noch vergoed.
Na de vermelde termijnen vervallen de rechten van de klant.

Herstelplicht van Leliedoodles beperkt zich tot de reparatie en desgevallend de vervanging van de geleverde goederen of de betrokken gebrekkige onderdelen, naar het oordeel van Leliedoodles en zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding.
Leliedoodles kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving en schade van derden.
De aansprakelijkheid van Leliedoodles is alleszins beperkt tot het factuurbedrag van de betrokken geleverde goederen.

Na betaling wordt de bestelling verwerkt en verstuurd.
Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoeding mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping terug betalen.

Alle overeenkomsten tussen Leliedoodles en klant en alle eventuele geschillen tussen partijen worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
Voor zover deze Algemene Verkoopswaarden ook opgemaakt zijn in andere taal en er zou een conflict zou bestaan tussen de Nederlandse en anderstalige versie is de Nederlandse tekst bindend.
Van deze Algemene Verkoopswaarden kan slechts worden afgeweken mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord tussen Leliedoodles en de klant.